Troféjakten på Lodjur är över

Copyright Revolution Rov Video:Privat

Lodjuret (Lynx Lynx)

Europas största kattdjur.

Mycket skyggt, nästan omöjligt att få se. Ändå framröstad vid flera tillfällen som Sveriges populäraste vilda djur.

Lodjur är fridlysta och enligt art- databanken klassad som sårbar för utrotning. Antal lodjur i Sverige enligt Naturvårdsverket är ca 1440 stycken.

Den vanligaste dödsorsaken hos lodjur är licens- och skyddsjakt följt av trafik, alltså av mänsklig påverkan. Inte naturligt.

188 stycken har redan i år skjutits under licensjakt. Den största Troféjakten i modern tid. Trots att det sammantaget finns 300 färre lodjur än för 10 år sedan.

Lodjurens karaktäristiska örontofsarna och den korta svansens svarta spets finns troligen till för att göra lodjurets kroppsspråk och kommunikationssignaler tydligare.

Den korta svansen är sannolikt också en listig anpassning för att inte förlora kroppsvärme på vintern.

Lodjuret har också rejäla snöskor till tassar. Pälsen under trampdynorna skyddar mot snö och kyla.

Lodjur är nyfikna och kan på sina promenader passera marker som omformats till villaområden och vägar. Skulle ni mötas och få ögonkontakt, så stannar lodjuret kanske till för att få en uppfattning om vem det möter. Därefter kommer lodjuret snabbt ge sig av. Så ge det utrymme att avvika när det tittat klart – och njut av den sällsynta naturupplevelsen.

Lodjur är inte farliga för oss människor.

The Trophyhunt on the Swedish Lynx is over!

Lynx (Lynx Lynx)

Europe’s largest feline.

Very shy, almost impossible to see. Yet voted on several occasions as Sweden’s most popular wild animal.

Lynxes are protected and, according to the species database, classified as vulnerable to extinction. According to the Swedish Environmental Protection Agency, the number of lynxes in Sweden is approximately 1,440.

The most common cause of death in lynx is license and protection hunting, followed by traffic, i.e. human impact. Not natural.

188 have already been shot during license hunting this year. The largest in modern times. Despite the fact that there are 300 fewer lynxes than 10 years ago.

The lynx’s characteristic ear tufts and short tail black tip are probably there to make the lynx’s body language and communication signals clearer.

The short tail is probably also a cunning adaptation to not lose body heat in the winter.

The lynx also has substantial snowshoes for paws. The fur under the foot pads protects against snow and cold.

Lynxes are curious and on their walks may pass land that has been transformed into residential areas and roads. Should you meet and make eye contact, the lynx might stop to get an idea of who it is meeting. After that, the lynx will quickly leave. So give it room to deviate when it’s finished looking – and enjoy the rare natural experience.

Lynxes are not dangerous to us humans.


%d bloggare gillar detta: