En obehaglig sanning

Fredliga värnare motas bort av beväpnade jaktaktivister

Vi har försökt föra talan för fridlysta djur utan egen röst och när miljöorganisationer med talerätt inte lyckas stoppa licensjakter i domstolen, måste vi som allmänhet ha demokratiska rättigheter att bevittna och dokumentera vad som händer i skogarn med vargarna i det som 2023 är största vargjakten någonsin. Om statens fridlysta djur skall jagas och dödas måste någon annan än de som systematiskt hetsat mot vargar och förespråkat dödande och utrotning, kunna lämna vittnesmål. Det är en mänsklig rättighet.

Revolution Rov i samarbete med ARV Norge

Chockerande uppgifter om att nästan 4 000 jägare har tillåtits anmäla sig för jakt på 75 vargar och att Sverige skulle jaga i gränsrevir mot Norge, visar en besinningslös och våldsbejakande politik från svenska myndigheter. Beslut som dessutom bryter mot EU:s skyddsdirektiv för rödlistade rovdjur. Att en notorisk varghatare som länge misstänkts för tjuvjakt, kan jaga varg samtidigt som Sveriges landsbygdsminister, visar en korrumperad och omoralisk jaktdiktatur i Sverige.

Vi som bor på landsbygden vet hur vissa jägare demoniserar vargar och förlöjligar pacifistiska människor som lider av att se djur plågas i det enda hem de har. Jakten på varg uttrycker ett oresonligt hat som manifesteras i den medeltida häxjakten på vargarna och deras valpar. I andra sammanhang skulle det kriminaliseras som djurplågeri. Den lynchstämning vi bevittnar med massuppbåd av jägare med hundar som i hundratal kör på varje liten avlägsen väg i skogarna, gör Sverige till en krigszon. Eftersom svenskarna vill döda norska vargar, går associationerna lätt till det svenska sveket under nazisternas ockupation av Norge 1940. Kung Haakon VII och hans familj på flykt jagade av tyska trupper men släpptes inte in i Sverige.

Med ett tv-team och en seriös värnarorganisation från Norge, hade vi förberett och informerat om vår fredliga närvaro till jaktansvariga, men blev istället bortmotade. De beväpnade jaktaktivisterna som rovdjursjägare numera är, hade tillkallat polis för att dölja våldet mot djuren genom att misstänkliggöra obeväpnade civilpersoner.

JaktAktivist

Sverige som inte har polisresurser tillräckligt för att lösa gängvåld och skjutningar, belastar alltså skattebetalarna med att ta poliser från olika delar av Sverige för att närvara medan jägare nöjesdödar vargar i skogarna! Vi fick sympati från poliserna som till och med erbjöd skjuts när vädret försämrades. Jägarbilar hade däremot tidigare försökt preja våra bilar från vägarna.

Trots det vänliga bemötandet från polisen, blev vi i stället bortmotade av jägarna. Jaktledarens mekaniska svar förtydligade avgrunden mellan oss som försvarar de svaga och de som vill döda. Den brutalitet och det djurplågeri som vargarna och deras valpar utsatts för döljs alltså. En polis som själv var ”vanlig” jägare, utryckte även förvåning över hur illa jakthundarna behandlades här. I vårt filmmaterial förtydligas vilka människotyper som är vana att döda. Ignoransen, inte bara för vargarnas lidande, utan för oss medmänniskor som protesterar mot denna grymhet, är ett tecken i tiden som när krig kan starta i Europa.

Bilderna av blodiga vargar som läggs ut av jägare talar ett tydligare språk än vad de själva fattar. Vargar som jagats till utmattning av hundar i djup snö, motats och skrämts in i fållor eller ut på vägar där skvadroner av passkyttar har arkebuserat dem. Efter att triumferande ha slängts på en granruska för att dölja skottskador och hundbett, skändas de unika djuren på det enda de har kvar i döden. Sin blodiga päls. Den lilla 7-månaders valpens värnlösa kropp får oss att gråta över mänsklighetens olidliga grymhet.

Filmen finns även på föreningens Youtube kanal, https://youtu.be/LmyKaJV1xJQ

ALDRIG GLÖMD🙏Tik, 7 månader dödad I Kockochonka den 7 januari 2023. Foto; Anders Olsson jaktledare

Stort Tack till våra Norska vargvänner för denna musikvideo

An unpleasant truth
Peaceful defenders are repulsed by armed hunting activists.

We have tried to sue for protected animals without their own voice and when environmental organizations with the right to speak do not succeed in stopping licensed hunts in court, we as a public must have democratic rights to witness and document what happens in the forest with the wolves in what in 2023 is the biggest wolf hunt ever. If the state’s protected animals are to be hunted and killed, someone other than those who systematically incited wolves and advocated killing and extermination must be able to give testimony. It is a human right.

Shocking information that almost 4,000 hunters have been allowed to register to hunt 75 wolves and that Sweden would hunt in border areas with Norway, shows a mindless and violence-endorsing policy from the Swedish authorities. Decisions that also violate the EU’s protection directive for red-listed predators. That a notorious wolf hater, who has long been suspected of poaching, can hunt wolves at the same time as Sweden’s Minister of Rural Affairs shows a corrupt and immoral hunting dictatorship in Sweden.

We who live in rural areas know how some hunters demonize wolves and ridicule pacifist people who suffer from seeing animals suffer in the only home they have. The hunt for the wolf expresses an irrational hatred manifested in the medieval witch-hunt for the wolves and their pups. In other contexts it would be criminalized as animal cruelty.
The lynching atmosphere we are witnessing with mass gatherings of hunters with dogs driving by the hundreds on every small remote road in the forests, turns Sweden into a war zone.
Since the Swedes want to kill Norwegian wolves, the associations easily go to the Swedish betrayal during the Nazi occupation of Norway in 1940. King Haakon VII and his fleeing family were hunted by German troops but not allowed into Sweden.

With a TV crew and serious conservation organization from Norway, we had prepared and informed the hunting authorities of our peaceful presence, but were instead turned away. The armed hunting activists that predator hunters are now called the police to cover up the violence against the animals by making unarmed civilians suspicious.
Sweden, which does not have enough police resources to solve gang violence and shootings, thus burdens the taxpayers with taking police officers from different parts of Sweden to attend while hunters kill wolves for pleasure in the forests! We received sympathy from the police who even offered a ride when the weather deteriorated.

Hunter cars, on the other hand, had previously tried to take our cars off the roads. Despite the friendly treatment from the police, we were instead chased away by the hunters. The hunt leader’s mechanical response clarified the chasm between us who defend the weak and those who want to kill. The brutality and animal cruelty that the wolves and their pups are subjected to is thus hidden. A policeman who himself was a ”regular” hunter, also expressed surprise at how badly the hunting dogs were treated here. In our film material, it is clarified which types of people are used to killing. The ignorance, not only of the wolves’ suffering, but of us fellow humans who protest this cruelty, is a sign of the times when war may start in Europe.

The pictures of bloody wolves posted by hunters speak a clearer language than they themselves understand. Wolves hunted to exhaustion by dogs in deep snow, confronted and frightened into pens or onto roads where squadrons of pass shooters have arquebused them. After being triumphantly tossed onto a spruce branch to hide gunshot wounds and dog bites, the unique animals are dishonored on the only thing they have left in death. His bloody fur.

The defenseless body of the little 7-month-old puppy makes us cry at the unbearable cruelty of humanity.


En tanke på “En obehaglig sanning

  1. Tack för ert fantastiska arbete, känner mig förtvivlad över vad som pågår. Hur kan vi vanliga medborgare kräva rösträtt vid önskan om jakt. Alla i Sverige borde ha möjlighet att bestämma detta.

    Gilla

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: