Slaughter of wolves in Scandinavia

Local County Boards are cooperating to eradicate whole wolf families from their territory and habitat.
Norway (A non EU-country where the hunt for 54 wolves can go on until 31st of May) and Sweden are cooperating with each other in this grotesque extermination, creating a wolf holocaust.
On the Swedish side nearly 2 000 hunters have registered to kill 27 wolves. Finland will start tha hunt on 18 wolves.

Read the article in the link below on Mojo Streaming, Canada.
https://www.mojostreaming.com/blog/80/slaughter-of-wolves-in-scandinavia

In German read this link below by Wild beim Wild. https://wildbeimwild.com/tierwelt/der-beschaemende-krieg-gegen-woelfe-in-schweden-und-skandinavien/56493/2022/01/13/?fbclid=IwAR0r2GIx0W0H8RzeeXMGOqDyZGtLTqG3Rf5uZpPtPb0mU8enQ2FHqs20Urs

Article By Eva Stjernswärd. Painter artist

Board member of NGO Jaktkritikerna (Hunting Critics) and Dris (Animal’s Voice in Society) against licensed hunting in Sweden.

#vargjakten22
#xposetrophuhunting #BanTrophyHunting #extinctionisforever #standtogetherforwolvesworldwide #RelistWolves


NOAH 🇳🇴 https://www.dyrsrettigheter.no/?fn=ws

Luonto-Liiton Susiryhmä 🇫🇮 http://www.luontoliitto.fi/susiryhma

Jaktkritikerna 🇸🇪 http://jaktkritikerna.se/


Art- och habitatdirektivet

EU:s naturskyddslag art- och habitatdirektiv syftar till att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos arter och deras livsmiljöer. De stora rovdjuren ska ha strikt skydd. Det är förbjudet att avsiktligt fånga, döda eller störa arter listade i bilaga 4 a, bl.a. björn, lodjur och varg. Undantag får göras under bestämda förutsättningar. Här återges aktuella texter ur direktivet. 
 Artikel 2:
”1. Syftet med detta direktiv är att bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter i medlemsstaternas europeiska territorium som omfattas av fördraget.
2. Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av gemenskapsintresse.”
 Artikel 12:
”1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4 a, med förbud mot
a) att avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, oavsett hur detta görs,
b) att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
c) att avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen,
d) att skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser.”
Undantag från artikel 12 får göras enligt Artikel 16.1: 
”förutsatt att det inte finns någon annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos bestånden av de berörda arterna i deras naturliga utbredningsområde”, av följande anledningar:
”a) För att skydda vilda djur och växter och bevara livsmiljöer. 
b) För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och andra typer av egendom. 
c) Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmän-intresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön. 
d) För forsknings- och utbildningsändamål, för återinplantering och återinförsel av dessa arter och för den uppfödning som krävs för detta, inbegripet artificiell förökning av växter. 
e) För att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns förtecknade i bilaga 4 i en begränsad mängd som fastställs av de behöriga nationella myndigheterna.”


%d bloggare gillar detta: