Gör en anmälan till EU Kommissionen!

Till ALLA !Gör en anmälan till EU-kommissionen!

Miljö – och jordbruksutskottet i Sveriges riksdag beslutade tisdagen den 2/12 att regeringen ska se över och föreslå nya bestämmelser för skyddsjakt på varg och riktar nu en uppmaning, till regeringen om att bland annat ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg, som gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på ett helt revir och göra det enklare och snabbare för personer att ansöka om skyddsjakt.

Vi ber därför alla som vill ha varg kvar i vårt land att anmäla detta beslut till EU-kommissionen. Att skjuta hela vargrevir för att komma åt en problemvarg strider nämligen mot EU´s Art och habitatdirektiv.
Det görs på denna länk:
Formulär för klagomål om överträdelser av EU-rätten – Europeiska kommissionen (europa.eu)

Nedan hjälp med text till formuläret (på några punkter) för er som vill ha (uppstår några andra undringar om formuläret fråga oss på meddelande, vi hjälper gärna till):

Uppgifter om den myndighet eller organ som klagomålet gäller
Namn: Sveriges riksdag, Miljö- och Jordbruksutskottet
Kontaktperson: Kristina Yngwe, Ordförande
Epostadress: kristina.yngwe@riksdagen.se
Postadress: Riksdagen, 100 12 Stockholm
Tfn: 08-786 40 00
Gatuadress: Riksgatan 1
Postnummer: 111 28
Ort: Stockholm
Land: Sverige

Nationella åtgärder som misstänks strida mot EU-lagstiftningen:
Nya regler för skyddsjakt på varg: Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU5
Riksdagsskrivelse 2021/21:82

EU-lag som du anser har överträtts
EU-lag om du vet ange EU-lagen: Art och habitatdirektivet 92/43/EEG

Beskrivning av problemet:
Miljö- och Jordbruksutskottet har beslutat att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att de bland annat ska ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg som också gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på hela revir, istället för som idag försöka identifiera vilket djur i en flock som orsakat sådana skador att den anses behöva skjutas.
Utskottet menar också på att ”För de människor som får ta konsekvenserna av den förda vargpolitiken är det viktigt att länsstyrelserna, när angrepp är på väg att ske eller har skett, agerar skyndsamt för att hindra angrepp eller förnyade angrepp. Därför bör beslut om skyddsjakt kunna fattas på ett enkelt sätt under vissa givna former.”
Redan idag tas beslut så fort så att myndigheterna inte alltid hinner lägga ut de officiellt innan vargen blivit skjuten. Och den demokratiska rätten att överklaga hinns sällan med innan skyddsjakten är över.
Artdatabanken är en avdelning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala med uppgift att samla in och bearbeta data om den biologiska mångfalden. Artdatabanken bedömer arternas överlevnadsförutsättningar och upprättar därefter en Rödlista som utkommer vart femte år och som lämnas vidare till Naturvårdsverket. De säger om den svenska vargen: ”Det svåraste hotet utgörs av bristande acceptans hos delar av befolkningen. Vargen har tidigare varit förföljd främst på grund av vargens angrepp på ren och andra tamdjur. Andra mera diffusa hot finns, t.ex. rädsla. Det enskilt största konfliktområdet är att jakthundar dödas av varg, vilket hänger samman med en omfattande användning av löshund vid jakt. Den illegala jakten efter varg utgör ett allvarligt hot i hela dess utbredningsområde.”
Sveriges beslutsfattare måste därför ha i beaktning vilka ur befolkningen som lämnar in ansökningar på skyddsjakt på varg och på vilka grunder, och inte bara förenkla den proceduren.
Vargarna i Sverige är enligt Rödlistan 2020 starkt hotade att bli utrotade. Därför går det inte heller att ta beslut om jakt med antalet vargar inom lokala delar och dess population som utgångspunkt. Ska man se till artens fortlevnad på nationell nivå måste alla beslut utgå och synkroniseras från den totala vargstammen i vårt land.

Anser därför att beslut om skyddsjakt på hela vargrevir och en förenklad och snabbare beslutsgång kring dessa strider mot art och habitatdirektivet 92/43/EEG som antagits för att bevara och säkra den biologiska mångfalden i medlemsländerna. Enligt direktivet ska medlemsländerna vidta åtgärder för att bibehålla eller återbygga en god bevarande status för berörda vilda levande djur och växter samt att de ska bevaras och upprätthållas i sina naturliga levnadsmiljöer, inte eliminera dem.
Att skydda den vargstam som lever i Sverige är vårt lands ansvar. Det framgår också av den svenska artskyddsförordningen, FN:s konvention om biologisk mångfald och vidare även EU-rätten som inte ger inte utrymme för jakt på alla vargar inom ett helt revir.
Så hur ska vi få Sverige att leva upp till det?

Styrkande handlingar:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skyddsjakt-pa-varg_H801MJU5?fbclid=IwAR1nwpKy0WFzj40H4wM4tAO9_S6uaQIwToL-wfdddBqrFpCXurVNKszcN5k

https://data.riksdagen.se/fil/CD23B43A-CAB1-4315-8461-545F4B0FD4A2

https://artfakta.se/naturvard/taxon/100024

Lycka till /Styrelsen Revolution Rov

Relaterade inlägg


%d bloggare gillar detta: