Vargjaktsbeslut dröjer

Jägareförbundet anser att länsstyrelserna kan ändra det felaktiga beslutet om vinterns vargjakt omgående. Länsstyrelserna hävdar att de är förhindrade att göra det, så länge inte det överklagade beslutet är avgjort i förvaltningsrätten.

> Svensk Jakt


Jägareförbundet anser att länsstyrelserna ska ta nya snabba beslut och därmed höja tilldelningen inför vargjakten som börjar den 2 januari.

RR kommenterar:

NATURVÅRDSVERKET 5 (8)
uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som
sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet. Detta förutsätter dock att
miniminivåerna motsvaras av faktiska föryngringar. Det är också i linje med
riksdagens beslut om övergripande och långsiktigt mål om att bland annat varg
ska bibehålla en gynnsam bevarandestatus när den för närvarande ligger på
gränsen för de beslutade referensvärdena.
Förvaltningsdomstolen borde undersöka processen av att ändra på detta villkor utifrån grov överträdelse av EU-rätten och internationella konventioner för att undersöka om det finns grund att fastställa grov tjänstefel av de som har ändrat på tolkningen på ett sätt att regelns innehåll uppfattas helt felaktigt av den som läser Naturvårdsverkets beslut..
Det faktum att en livsmiljö eller en art inte är hotad (dvs inte står inför någon direkt risk för utrotning) innebär inte automatiskt att den har GyBS. Direktivets mål är definierat i positiva ordalag, att en ”gynnsam”situation ska uppnås och bibehållas, och detta måste definieras i enlighet med bästa vetenskapliga kunskap. Medlemsstatens skyldigheter innebär alltså något mer än bara att undvika utrotning. Alla åtgärder som tas enligt direktivet måste syfta till att uppnå eller bibehålla GyBS.. Då kan man inte ta några chanser och öka beskattningen. Nu står varg som STARKT HOTAD i Rödlistan vilket tycks ha glömts.

Rådets direktiv

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN

> Artskyddsförordning (2007:845)


%d bloggare gillar detta: