Revolution Rovs brev och anmälan ang Kiruna vargen

Föreningen har mejlat detta brev till länsstyrelsen Norrbotten, Naturvårdsverket och E U.

Detta angående Länsstyrelsens beslut om skyddsjakten på den genetiskt viktiga vargen i Kiruna. > Se länk

Föreningens brev

Länsstyrelsen i Norrbotten har agerat totalt felaktigt i skyddsjaktsbeslut på varg.

Genetiskt viktiga vargar i Sverige bör skyddas, sändarförses och följas på sin vandring. Visar de tecken på att uppehålla sig i renbetesområden eller andra platser där människor anser att de inte bör vara på, försök på vetenskapliga grunder skrämma och om det inte fungerar söv och flytta. Sverige som land måste fylla de åtaganden och ansvar vi gått med på ioch med art- ochahbitatdirektivet oavsett om en del av befolkningen inte vill det.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt i Sverige. Deras roll är att vägleda om skyddsjakt och att överpröva vissa beslut från länsstyrelserna som har överklagats. Rätten att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur har delegerats till länsstyrelserna i de län där arten i fråga förekommer. Samt att besluta om licensjakt på varg 2021.
EU-parlamentet har antagit en resolution om att EU-kommissionen ska kunna ändra och uppdatera art- och habitatdirektivet, som berör hotade arter. I Sverige är vargen klassad som STARKT hotad. Dels på grund av inavel och illegal jakt. 

Ett samarbete med Finland, Norge och Finland att få in nya friska gener i vargpopulationen var på tal. I planen står det att Naturvårdsverket främst vill satsa på att samarbeta med renskötseln så att vargarna kan ta sig igenom renskötselområdet med minsta möjliga skador. Åtgärder behövs också för att förbättra de invandrade vargarnas och deras ungars överlevnad. Då är det bedrövligt då den varg med ursprung från öst som befann sig i Kiruna trakten nu blev skjuten i skyddsjakt enbart på grund av förebyggande syfte. Vi anser att länsstyrelsen har agerat felaktigt och beslutsfattarna bör få skarp kritik att de inte kan agera på eget bevåg när det gäller genetiskt viktiga individer. Det fanns överhuvudtaget inget försök till förebyggande åtgärder. Det finns ingen skadebild som fyller de kriterier som ska uppfyllas mer än att vargen befann sig i området och kunde innebära risk. Dessutom kom beslutet hastigt och utan möjlighet för betänkligheter eller överklagan. Det är många östliga vargar som ”försvunnit” på sin väg söderut. Detta måste få ett slut.

Fortsättningsvist borde länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på genetisk viktig varg i norr i och omkring renbetesområden i första hand delegeras till Naturvårdsverket då länsstyrelsen agerat på felaktigt sätt. De har förlorat rätten att själva ta beslut då de ofta visat på egenmäktigt förfarande utan att följa de direktiv som står nedskrivna.

Vargens naturliga utbredningsområde i Sverige begränsas ständigt om inte situationen förändras i norr. I sådana här fall då det gäller migrerande vargar från öst borde det vara Naturvårdsverk som tar besluten. 

Genetiskt viktiga vargar som finns i Sverige idag kan inte räknas in i aveln förrän deras avkommor kommit in i aveln.

Vi anser att beslut om skyddsjakt på genetiskt viktig varg strider mot art och habitatdirektivet 92/43/EEG som antagits för att bevara och säkra den biologiska mångfalden i medlemsländerna. Enligt direktivet ska medlemsländerna vidta åtgärder för att bibehålla eller återbygga en god bevarande status för berörda vilda levande djur och växter samt att de ska bevaras och upprätthållas i sina naturliga levnadsmiljöer. Det bör hanteras av Naturvårdsverk och inte av berörda Lst

Under året kom även Rödlistan 2020 ut som handlar om arters bedömning att dö ut i Sverige. Där klassas vargen som starkt hotad art.  Det enskilt största konfliktområdet är att jakthundar dödas av varg, vilket hänger samman med en omfattande användning av lös hund vid jakt. Den illegala jakten efter varg utgör ett allvarligt hot i hela dess utbredningsområde. Ett annat allvarligt hot är den stora inavelsgraden i vargstammen. Det är nödvändigt att obesläktade vargar med östligt ursprung ges möjlighet att etablera sig med den mer eller mindre isolerade vargpopulationen på den skandinaviska halvön, om den ska kunna vara långsiktigt livskraftig. Renskötselområdet i såväl Sverige som Finland och Norge utgör här en barriär, där skyddsjakt tillämpas generöst. Efter 2002 har en mer omfattande skyddsjakt tillåtits. Flera vargar har även skjutits i vargrevir, där jakthundar dödats. Från 2010 och framåt har det under några år tillåtits licensjakt (som motiverats som skyddsjakt, men i praktiken har den utövats mer som licensjakt).

Under året har flertalet tvivelaktiga skyddsjakts beslut tagits i vargrevir i flera olika länsstyrelser med både fjolårs- och nyfödda valpar i, där jakten gått ut på att eliminera föräldradjur. Det har utlysts skyddsjakt i vargrevir som ligger i Naturreservat. Flertalet med motiveringen att varg attackerat tamdjur, där fåren gått ute dygnet runt utan tillsyn eller rovdjursstaket. Inga andra åtgärder har provats innan beslut om skyddsjakt tas. Flera av de utan att anmälan om skyddsjakt kommit in utifrån utan på länsstyrelsernas egna initiativ. Nu senast i helgen sköts den genetiskt viktiga varg under skyddsjakt i Kiruna län, DNA- testad och konstaterad som en genetiskt viktig varg för kommande gynnsam bevarandestatus, som vandrat in från öst: Skyddsjakts beslutet kom på fredag eftermiddag 30/10, utan att läggas ut offentligt så att de kan överklagas och sen verkställdes det av länsstyrelsens egen personal på lördagsmorgonen dagen efter. Med motiveringen att den kommit nära renar på vandring. Inga andra åtgärder hade vidtagits.

På en art som är starkt hotad för bör beslut om skyddsjakt hanteras med stor varsamhet och andra medel än skyddsjakt borde beaktas så långt det bara går. Skrämsel, sövning och förflyttning och framför allt krav på ägaransvar hos de som har tamdjur.

När nu antalet för gynnsam bevarande status på varg nu precis tangerats, enligt den senaste inventeringen (antalet är någonstans mellan 300–360) så har Naturvårdsverket återigen delegerat rätten till länsstyrelserna att utlysa licensjakt på varg 2021. Så i januari kommer det skjutas ytterligare 24 vargar i vårt land. Strategin att 300 vargar räcker är ett önsketänkande då få nya gener tillförts den Svenska vargstammen.

Så vi önskar nu att EU-domstolen gör en ordentlig översyn över agerandet kring skyddsjakt på genetiskt viktiga vargar samt beslut om licensjakt på varg i Sverige. 

/Styrelsen

Hela brevet finns även i menyn > Dokument för nerladdning


En tanke på “Revolution Rovs brev och anmälan ang Kiruna vargen

  1. Jättebra skrivet. Hoppas fler också skickar in skrivelser främst till EU.

    Hälsningar, Christina Erfass Saläng Horse Camp Trävattna 52156 Floby Mobil:070 7563375Besök vår hemsida Boka en turridning

    Turridning & Bo på hästgård

    Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: