Allemansrätten

Bara rubriken till artikeln Naturen är till för oss alla visar på en fullständig likgiltighet (eller okunskap) för äganderätten av mark.

Jaktutövning är att jämställa med annat nyttjande av min mark. Pågår sådan verksamhet har inte allemansrätten företräde, som många tycks tro.

Nödvändiga begränsningar

Precis som när jag gör en avverkning eller annat arbete i skogen behöver jag ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv göra de begränsningar som är nödvändiga när jakt pågår.

Det måste respekteras av alla, även av dem som är ute i naturen av andra orsaker. Källa: Svensk Jakt

Juridik till Alla skriver på sin sida; Reglerna som besvarar frågan hittar du i regeringsformen (RF) och miljöbalken (MB)
Allemansrätten
Allemansrätten regleras i samma paragraf som egendomsskyddet (RF 2:15). Egendomsskyddet innebär att ingen ka behöva avstå sin egendom till det allmänna eller någon enskild. Jakträtten är knutet till markägandet och kan sägas härstamma från egendomsskyddet. Om allemansrätten står det dock att den gäller oberoende av vad som föreskrivits om egendomsskydd. Allemansrätten gäller trots att egendomsskyddet finns, vilket innebär att allemansrätt även går före jakträtt.

Juridik till Alla


%d bloggare gillar detta: